Sushishima Japanese Restaurant

Sushishima Japanese Restaurant Image

Sushishima Japanese Restaurant

1205 N Loop 1604 W
Ste 230
(210) 492-2338

Store Hours
Mon-Fri 11:30-10
Sat & Sun 12:30-10

sushishima.com